خطاب به تمام پناهندگانی که شماره‌ی ثبت مالیاتی (AFM) دارند: مالیات‌های‌تان را اعلام کنید تا جریمه نشوید

اگر شماره‌ی ثبت مالیاتی (AFM) دارید، باید تا آخر ژوئن اعلامیه‌ی مالیاتی پر کنید ـــ حتی اگر هیچ درآمدی نداشته باشید. همه افرادی که »