چگونه آدرس‌تان را در یونان اثبات کنید

در یونان، برای گرفتن موارد زیر باید تاییدیه آدرس نشان دهید:

  • شماره مالیات (AFM)
  • شماره امنیت اجتماعی (AMKA)
  • شماره حساب
  • گواهینامه رانندگی

خوشبختانه اغلب مواقع می‌توانید آدرس‌تان را با یک فُرم اثبات کنید.

برای اثبات آدرس‌تان:

  1. پر کنید این فرم را که نشان دهنده آدرس شما در یونان است . این فرم به زبان یونانی است. می‌توانید ترجمه انگلیسی این فُرم را ببینید از اینجا . اگر یونانی یا انگلیسی نمی‌دانید، از یک یونانی زبان بخواهید که فرم را برایتان پُر کند. هنوز فرم را امضا نکنید!

  2. فرم را به دفتر KEP، یک دفتر درمانی PEDY یا دفتر یک وکیل یونانی ببرید. (نزدیک‌ترین دفتر KEP به خودتان از اینجا و نزدیک‌ترین دفتر PEDY را پیدا کنید از اینجا .)

  3. فرم را امضا کنید — فقط در حضور یک مقام رسمی یا یک وکیل.

بانک‌ها و مقامات رسمی در یونان گاهی می‌خواهند که برای اثبات آدرس‌تان قبض برق، آب یا تلفن که به نام خودتان است نشان دهید. اگر هیچ یک از این‌ها را ندارید، آن‌ها باید فرم رسمی را قبول کنند .

اگر یک مقام رسمی این فرم را به عنوان سند محل اقامت شما قبول نکرد، تماس بگیرید با یک سازمان کمک حقوقی برای کمک گرفتن.

اگر در آتن هستید، می‌توانید با سازمان غیردولتی مراقبت/ Care تماس بگیرید . سازمان مراقبت اخیراً خدماتی را آغاز کرده که بر اساس آن به پناهندگان در امور اداری یونانی کمک می‌کند.

برای هماهنگی قرار ملاقات با سازمان مراقبت، با این شماره‌ها تماس بگیرید:

00306983747897 (به زبان عربی)

00306983748583 (به زبان‌های فارسی/دری)

00306983750296 (به زبان فرانسه)